Belső előírások

1.  Vnútorná smernica č.01.  Iskolai rendtartás

     Vnútorná smernica č.01. Školský poriadok

2.   Vnutorná smernica č.02. Pracovný poriadok školy

3.   Vnútorná smernica č.03. – Organizačný poriadok školy

      Vnútorná smernica č.03. – príloha č.01. -Organizacná schéma školy

4.   Vnútorná smernica č.04. – Rokovací poriadok školy

5.   Vnútorná smernica č.05. – Prevádzkový poriadok školy

6.   Vnútorná smernica č.06. – Registratúrny poriadok školy

7.   Vnútorná smernica č.07. – Plán profesijného rastu – 2020-2024

      Vnútorná smernica č.07. – Plán profesijného rastu – 2022-2023

8.   Vnútorná smernica č.08. – Štruktúra pedagogických zamestnancov – 2021-2022

9.   Vnútorná smernica č.09. – Ročný plán vnútornej kontroly 2022-2023

10. Vnútorná smernica č.10. – Dochádzka zamestnancov, priepustky, čerpanie dovolenky a náhradného voľna

11. Vnútorná smernica č.11. – Štatút metodických orgánov

12. Vnútorná smernica č.12. – Ustanovenie funkcie triedneho učiteľa

13. Vnútorná smernica č.13. – Hodnotenie a klasifikácia žiakov

14. Vnútorná smernica č.14. – Hodnotenie pedagogických zamestnancov

15. Vnútorná smernica č.15. – Náplň práce  výchovného a karierového poradcu

16. Vnútorná smernica č.16. – Náplň práce  školského špeciálneho pedagóga

17. Vnútorná smernica č.17. – Výchovný program ŠKD

18. Vnútorná smernica č.18. – Vydávanie vysvedčení

19. Vnútorná smernica č.19. – Opravné skúšky

20. Vnútorná smernica č.20. – Dozor nad žiakmi, povinnosti službokonajúceho zamestnanca

21. Vnútorná smernica č.21. – Zásady vykonávania krúžkovej činnosti a odmeňovania zamestnancov vedúcich krúžky

22. Vnútorná smernica č.22. – Exkurzie, školské výlety, škola v prírode, plavecký a lyžiarský výcvik

23. Vnútorná smernica č.23. – Prevencia a riešenie šikanovania žiakov

24. Vnútorná smernica č.24. – Opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí

25. Vnútorná smernica č.25. – SIEŤ počítačová

26. Vnútorná smernica č.26. – Žiadosť o uvoľnenie žiaka počas vyučovania, školskej akcie – priepustka žiaka

27. Vnútorná smernica č.27. – Prevencia proti pedikulóze (zavšivaveniu)

28. Vnútorná smernica č.28. – Používanie mobilných telefónov a iných audiovizuálnych nosičov

29. Vnútorná smernica č.29. – Zabezpečenie pitného režimu na pracovisku

30. Vnútorná smernica č.30. – Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní

31. Vnútorná smernica č.31. – Podávanie, prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola vybavovania sťažnosti

32. Vnútorná smernica č.32. – Zverejňovanie informácií

33. Vnútorná smernica č.33. – Uskladňovanie a výdaj čistiacich prostriedkov

34. Vnútorná smernica č.34. – Kontrola a dopĺňanie lekárničiek

 

Zoznam vnútorných predpisov


1.  Vnútorný predpis č.01. – Vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov

2.  Vnútorný predpis č.02. – Mzdy

3.  Vnútorný predpis č.03. – Finančné riadenie a finančná kontrola

4.  Vnútorný predpis č.04. – Pokladničný poriadok

5. Vnútorný predpis č.05. – Odpisovanie dlhodobého majetku

6.  Vnútorný predpis č.06. – Pracovné cesty a cestovné náhrady

7.  Vnútorný predpis č.07. – Vyhotovenie, evidovanie, používanie a likvidovanie úradných pečiatok

8.  Vnútorný predpis č.08. – Sociálny fond

1.  Kolektívna zmluva – ZŠ s VJM – Alapiskola – Eötvösova 39. – Komárno