Boldog Iskola - éves terv

Iskolánk a 2022/23-as tanévben elnyerte a Boldog Iskola címet!

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” cím elnyerésére.

A Boldog Iskola pályázat célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az alsós, felsős szinten tanulók csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. 

Egy tudományos módszer, amivel a gyerekek boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak.

A Boldogságóra program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Az ELTE PPK által tudományosan is igazolt program, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba.

A hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozza az iskolai oktatásban.

Vezérfonalat add az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására ad lehetőséget.

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke)

Boldogságóra Program

Boldogságóra Program

  Iskolánk pedagógiai végcéljai, alapelveink, nevelési céljaink, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink összecsengenek a Boldogságóra Programban megfogalmazott célokkal:  

Céljaink:

 1. Elsődleges számunkra a gyermekeknek fizikai, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges, az egyénekre nagyon odafigyelő meleg, szeretetteljes és derűs légkör megteremtése.
 2. Minden tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, pedagógiánk értékközpontú, értékközvetítő és személyiségfejlesztő, amely elismeri a réteg- és egyénenkénti különbségeket.
 3. Önismereti és társas nevelés területen:
 • felelősség vállalás másokért
 • a gyerekek érzékenységének felkeltése az emberi problémák iránt
 • a fogékonyság növelése a másság elfogadására, az empátiára
 • a megértésre, az azonosulásra, az elfogadásra való érzékenység fejlesztése
 • fejezze ki problémáit, a feladatmegoldás képességének fejlesztése szerepjátékokkal
 • önkéntesség biztosítása
 • személyisége lehetőségeinek és korlátainak megismerése
 • ismerje életkorának megfelelő szinten a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját
 • életkorának megfelelő kooperatív készség fejlesztése.
 • a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősség fontosságára nevelés
 • legyen empatikus, segítőkész, de ismerje fel saját érzelmeit is
 • az egészséges énkép kialakítása

Önismeret

 • Eszménykép, példakép, reális énkép
 • Az alapvető emberi értékek, erkölcsi normák elfogadása és a velük való azonosulás.
 • Alkalmazkodás, önzés – önzetlenség, lelkiismeretesség, őszinteség
 • Az ösztönösség és a tudatos cselekvés közötti különbség, pályaorientáció
 • Önkritika, akarat, gátlások leküzdése

Társas kapcsolatok

 • Humánus társas kapcsolatok: barátság, tisztelet, őszinteség, segítőkészség
 • Együttműködő közösség kialakítása
 • Az “én” elhelyezése a közösségben
 • Tolerancia a másság iránt
 • A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése
 • Kapcsolatteremtő és kooperációs képesség fejlesztése
 • A viselkedés látható és láthatatlan jegyei
 • Nemek közötti udvariasság

Az akarati sajátosságok (kitartás, kezdeményezés, határozottság, cselekvőképesség) figyelembe vételével olyan feladatok meghatározása, amelyek gazdagítják a gyermekek személyiségét, magabiztosságot adnak nekik, és saját lehetőségeik, céljaik elérésében értékes erőforrásként szolgálnak számukra.

Az érzelmi jegyek (derű, optimizmus, önbizalom, bizalom, vonzalom, jóindulat) fejlesztése munkánk minden tevékenységformájában folyamatosan jelen van az iskolába lépés pillanatától a ballagásig. Nyugodt, érzelmileg biztonságos, szeretetteljes légkört teremtünk, amely megalapozza a gyerekek biztonságérzetét és kötődési képességét mind az iskolához, mind az interperszonális kapcsolatokban.

A Boldogságóra programmal további céljaink:

 • Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás erősítése, a vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.
 • Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével való gazdagodás a mindennapi gyakorlatban.
 • Az önismereten alapuló öntudat kialakítása, megerősítése, amely egyben a másik ember tiszteletére elfogadására is nevel, ezzel tudatos személyiségépítés.
 • A problémalátás, feladatmegoldás képességének fejlesztése szerepjátékkal, mivel csak az élethelyzetből adódó feladatok megoldásával lehet tanulni, személyiséget, jellemet alakítani, pozitívan befolyásolni.
 • A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása szeretetteljes légkörben, a biztonság megteremtésével.
 • Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
 • A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása, minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása, a saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.    

A Boldogságórák a 2022/2023-as tanévben

A programban a köv. tanévben rész vesz: 6 osztály

A részt vevő csoport korosztálya: 6-10 éves gyerekek

Programot megvalósító pedagógusok

Molnár Mónika, Andrew Gabriella, Szabó Katalin, Barta Csilla, Horváth Angéla, Izsák Katalin,

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit a gyerekekkel.

Az egyes témakörök sorrendben:

Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
Október: Optimizmus gyakorlása
November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
December: Boldogító jócselekedetek
Január: Célok kitűzése és elérése
Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
Március: Apró örömök élvezete
Április: Megbocsátás
Május: Egészséges életmód
Június: Fenntartható boldogság

A részt vevő osztályokban  havonta legalább egy boldogságórát tartunk, ahol feldolgozzuk az adott témát,- lehetőség szerint- több órán keresztül. A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk. A szükséges időkeret minimum havi egy óra és egy feladat elvégzése a gyerekekkel, de szeretnénk ettől több órát szánni a témákra, hogy beépüljön a gyerekek szokásrendszerébe a havi boldogságfokozó technika. Egy témát megpróbálunk egy hónapig megtartani, hogy elegendő ideje legyen a diákoknak saját tapasztalatok gyűjtésére. Szeretnénk megvalósítani, hogy 4 héten át hetente egyszer foglalkozzunk egy adott témával.