Dieťa je prijaté na stravu, ak spĺňa dole uvedené podmienky:

  • V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu.
  • Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 24€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie. Rodič/zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosť je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy,  v opačnom prípade mu bude cena obeda v plnej výške odpočítaná zo zálohy.
  • Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie suma 24€ vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške, prípadne znížená o sumu za neodhlásenú stravu.
  • VZN mesta Komárno určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2. finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady na stravu. 

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod. V ranných hodinách nie je možné odhlásiť stravu na daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11,30 – 12,30 hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravy. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné zo stravovania odhlásiť. 

Možnosti odhlasovania: 

  • Cez internetovú aplikáciu eotvos.jedalen.net
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Osobne v kancelárii školskej jedálni
  • Telefonicky na tel. čísle 035/ 7 730 583 

 

Rodič si je vedomý, že včas neodovzdaný zápisný lístok , nezaplatená zálohy a  prípadné podlžnosti voči školskému stravovaniu /uhradiť do 05. 09. 2019/ dieťa nebude prijaté na stravu. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.